Kompleksowa diagnoza oferowana dla wszystkich biorących udział w projekcie
“Żyj z sensem” zakłada możliwość skorzystania z dwóch wersji:

 

Wersji podstawowej (bezpłatnej)

Obejmuje przeprowadzenie badania, w którym zawarte są: test poczucia sensu życia; test dotyczący uzależnienia od Internetu, ocenę poziomu depresji wśród młodzieży oraz kwestię autorytetów i marzeń młodych ludzi. Badanie służy do oceny zjawiska w skali całej szkoły, ma charakter poglądowy  (bez diagnozy indywidualnych przypadków).

 

Wersji rozszerzonej (płatnej)

Ma na celu diagnozę zjawiska braku poczucia sensu życia (pustki egzystencjalnej) w połączeniu z takimi zmiennymi jak: depresja, uzależnienie od Internetu, wsparcie społeczne, funkcjonowanie w rodzinie oraz wyznawane wartości. Kwestionariusz ankiety składa się z kilku testów psychologiczno-pedagogicznych i służy do oceny zjawiska w skali całej szkoły  (bez diagnozy indywidualnych przypadków). Diagnoza ma charakter poglądowy (nie kliniczny), jest anonimowa a jej zadaniem jest wskazanie pewnych tendencji zachowań ryzykownych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących, które mogą stanowić podstawę do konstrukcji programów profilaktycznych, szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych, oraz podjęcia odpowiednich działań edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych.